mikew 发表于 2021-02-24 11:40:48
RISC-V新闻速递         1Google V8 for RISC-V的更新:合并上游啦!V8 for RISC-V后端已经完成:https://bugs.chromium.org/p/v8... (查看全文)
分类:行业新闻
89 0
tikitaka 发表于 2021-02-07 12:18:44
RISC-V新闻速递         1. 美国的Pixilica已与RV64X合作,提出了一套新的图形指令集,旨在融合CPU-GPU ISA,并将其用于3D图形和媒体处理,从而为FPGA创建了开源参... (查看全文)
分类:行业新闻
175 0